پروژه های انجام شده

همه
بیمارستان
پالایشگاه
تونل
ساختمان
هتل

UK Artillery Row

ساختمان,

Las Vegas Sands Macau

ساختمان,

Sweden IKEA

ساختمان,

UK Primark Store

ساختمان,