آتشسوزی گسترده در «برج سلمان» مشهد آتشسوزی گسترده در «برج سلمان» مشهد که به واسطه جنس نمای آن به سرعت فراگیر شد، موجی از نگرانیها را در پی داشت؛ آتشسوزی که مسئولان امر علت وقوعش را اتصالی سیم برق عنوان کردهاند و زمانی مهار جدیاش در دستور کار قرار...