استفاده از صفحات مقاوم در برابر آتش, یکی از روش های متداول محافظت سازه ها در برابر آتش می باشد.
صفحات کاملا در کارخانه تولید می شوند و این روش کاملا به صورت خشک انجام می شود لذا ضخامت این ورق ها کاملا قابل کنترل و قابل اطمینان می باشد. ظاهر این صفحات به گونه ای می باشد که حتی می توان از آنها به عنوان پوشش نهایی و نازک کاری نیز استفاده نمود.

ساخت و ساز با کیفیت